>Τοπογραφικές εργασίες και μελέτες:   >Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων:

Τοπογραφικές αποτυπώσεις - χαράξεις

Κυκλοφοριακές μελέτες

Κτηματογραφήσεις Μελέτες οδών και κόμβων
Κτηματολογικές εφαρμογές Μελέτες σήμανσης – ασφάλισης οδών
Εφαρμογές GIS    
Οριοθετήσεις ρεμάτων  

>Μελέτες Υδραυλικών Έργων:   >Στατικές Μελέτες:

Μελέτες Αποχέτευσης – Αποστράγγισης οδών και οικισμών

Κτιριακών έργων (από σκυρόδεμα ή χάλυβα)

Υδρολογικές Μελέτες Γεφυρών και τεχνικών έργων οδών
Μελέτες Ύδρευσης Μελέτες επισκευής/ενίσχυσης φέροντος οργανισμού
Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων Μελέτες θεμελίωσης
  Μελέτες έργων αντιστήριξης

>Περιβαλλοντικές Μελέτες:  
> Χωροταξικές, Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

>Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου    

Επιβλέψεις έργων

 
Έλεγχος μελετών  
Κοστολογικές εκτιμήσεις έργων    
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων    
Σύνταξη Σχεδίων Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ/ΦΑΥ) και Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).    


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.